Prinse Road

Prinse Road (2)

dinsdag, 19 oktober 2004 13:21

Lijst Zwarte Kater Dragers

Written by

Sinds het ontstaan van het galabal in 1957 verleent de prinseroad jaarlijks de zwarte kater aan een persoon c.q. groep, die bijzondere verdienste heeft verricht voor Kerkrade in het algemeen en de kerkraadse cultuur in het bijzonder. Dit kan zowel iemand binnen de K.V.V. zijn (intern) als ook een extern iemand.

Hieronder vindt u een lijst met alle zwarte kater dragers tot nu toe.

Jaar Zwarte KaterReden toekenningArtikel
1957   P. Becht Burgemeester Kerkrade  
    Gerard Frantzen President K.V.V.  
    Gene Hollewijn Stadsprins Heerlen.  
1958   Dhr. Scheelen Loco-burgemeester Kerkrade.  
    P. Schings Vietse-President K.V.V.  
1959   Dhr. Gysen Burgemeester Kerkrade.  
1960   Jo Gerats President K.V.V.  
    Jo Dohmen Tsog- en Feskommissioen.  
1961   Math Bindels Road va Elf  
1962   ...    
1963   Frits Ploum Sekreteer K.V.V.  
1964   Wiel Buck President K.V.V.  
    Sjean en Joep Wetzels Buutereedner en Hofnar.  
1965   Wiel Ploum Vietse-president K.V.V.  
    Lei Buck Sekreteer K.V.V.  
1966   H. Scheeren Nestor K.V.V.  
    M. Römgens President Tsog en Feskommissioen.  
    Wiel Körver Tsog en Feskommissioen.  
1967   Niek Ploum Hofnar.  
    Pierre Grooten Tsog en Feskommissioen.  
1968   H. Engels Minister van VROM.  
    Sjeng Curfs Tsaalmeester K.V.V.  
1969   Hans Rutten Voorzitter Auw Harmonie.  
    Jan Boon Dirigent Auw Harmonie.  
1970   Herman Derix Road van Elf.  
1971   Jo Smeets Burgemeester Kerkrade.  
    Thea Buck-Ruland Echtgenote President K.V.V.  
1972   ...    
1973   Godfried Augenbroe Oprichter Vasteloavensverain Kirchroa-West.  
1974   ...    
1975   Niek Eussen Gemeentesecretaris.  
1976   Frans Gijzels Burgemeester Heerlen.  
1977   Mathie Vreuls President Bijstandskommissioen.  
    Lei Piekaz Ontwerper prinsewagens, Tsog en Feskommissioen.  
    Mathieu Turk Gastheer verenigingslokaal.  
1978   Tjeu Holtackers President Iereroad.  
1979   Bert v.d. Weijer Vietse-President K.V.V.  
1980   Theo Evers President Tsog- en Feskommissioen.  
1981   Nico Ploum Sjlajercomponist en Julde Kompel.  
1982   Martin Schings Road va Elf.  
    Wiel Buck President (Zilveren Kater).  
1983   Frans Haselier Buutereedner.  
1984   Huub Bischoff Secreteer Iereroad.  
1985   Jo Bok musicerend wethouder.  
1986   May Ramaekers Road va Elf.  
    Nico Hommel President 2x11 joar Bijstandskommissioen  
1987   Pim van Alem Road va Elf.  
    Werner Buck Gedeputeerde van de Provincie Limburg (economie)  
1988   Lei Buck Secreteer K.V.V. (Zilveren Kater).  
    Hans Stelzmann Voorzitter Dialectvereniging.  
1989   Harry Keulen Voorzitter Regiment.  
    Thijs Wöltgens Lid tweede Kamer.  
1990   Piet Haemers 20 jaar Road va Elf.  
    Jan Derwall Iere-President Kirchroa-West.  
1991   Adam Vreuls Bouwer Prinseroadwagen.  
    Jan Mans Burgemeester Kerkrade.  
1992   Marlies Vornberger-Meurs Leidster Ballet K.M.  
    Sjef Duijsens President K.V.V.  
1993   Boy Jacobs Voorzitter 36er Regiment.  
    Jo Crombach en Jo Sommer Voorz. en Secr. E.K.M.C. ( 25 jaar).  
1994   Lou Thomas Tsaalmeester K.V.V.  
    Arno Deckers Toneelspeler, Sinterklaas, Achilles Top.  
1995   Jo Delnoy Brandweercommandant.  
1996   Piet Aalmans 11 jaar Elve Road.  
    Ger Kockelkorn gedeputeerde van de Provincie Limburg, (cultuur)  
1997   Wiel Hendriks buute-pap.  
    Theo Pickeé voorzitter Roda JC.  
1998   Jacques (Sjaak) Schiffelers stem van het WMC, Sjloesnommer KVV enz.  
1999   Constance Savelsbergh-Heltzel echtgenote van voorzitter Prinseroad.  
    Jo Eenens Bestuur Rabobank.  
2000   Toon Willems Wethouder, voorzitter St. Lambertus zangkoor.  
2001   Netty Engels - Goebbels Engelsgroep,tiekezinge,politiek,ouderen zorg, Prinsemam.  
2002   Deken Arno Borghans pastoor-deken (dechant)  
2003   Jos Som burgemeester van Kerkrade  
2004   Frans Bodelier 33 jaar aktief lid KVV, 20 jaar lid Elve Road. Link naar Artikel
    Joost Meijs, Mark Hermans, Jo v.d. Laarschot, Jo Janssen Ummer dr neaver Link naar Artikel
2005   Reg van Loo Voorzitter centrale direktie College Rolduc, voorzitter Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM) Link naar Artikel
2006   Jo Stevens Voorzitter Tsog en Feskommissioen  
    Martin Eurlings gedeputeerde van de Provincie Limburg (Cultuur) Link naar Artikel
2007   Willy Schobben Muzikant Link naar Artikel
    Jos Schlechtriem Kommandant 36-er Regiment Link naar Artikel
2008   Walter Sterk President K.V.V.  
    Wim Ploum Sekreteer K.V.V.  
2009   Roger Lataster en Jack Vinders Duo Sjwats Wies Link naar Artikel
2010   Maurice Buck Penningmeester Kerkraads Symfonie Orkest, bedenker en initiator van de Terwinseler Straatmarkt. Link naar artikel
2011   Jeu en Lenie Wetzelaer 100 jaar café Hamers  
    Jo Pöttgens 33-jaar hoffotograaf KVV  
2012   Paul Weelen verdiensten in spraak en schrift voor de Kerkraadse en Limburgse cultuur Link naar artikel
    Guus Spauwen Road va Elf Link naar Artikel
2013   Dames Margo Bok, Marèse Deckers,
Miriam Heijendael en Moon Peerboom
Couleur Locale Link naar Artikel
    Loek Rinkens Road va Elf  
2014   Harm Wiertz Ondernemer / Hoofdsponsor  
2015   Wim Steins Beeldend kunstenaar  
2016   Ralf Krewinkel Burgemeester Heerlen en oud wethouder Kerkrade  
    Jos Toussaint Road va Elf  
2017   Schuttersbroederschap St. Sebastianus 1617 400 Jaar Jubileum  
    Leon Fuchs Road va Elf  
2018   Anya Niewierra Directeur VVV Zuid-Limburg  
    John Paffen Kling Kirchröatsjer Sjtadgarde, Ontwerper 11 Prinse Ordens, Vasteloavendstsiedonk, Carnavalist  

 

 

maandag, 02 augustus 2004 00:00

Der Prins Trent aaf... Leve dr Sjwatse Kater

Written by

Duidelijk zicht- en hoorbaar hebben onze Limburgse gemeenschappen hun eigen karnavalskultuur. Zo wordt ook op verschillende wijze invulling gegeven aan het prinsschap en de jaren daarna.

In Kerkrade wordt in het diepste geheim een jonge vrijgezel gevraagd om een jaar lang prins karnaval te willen zijn ('t geheim van der sjtaat). Elders duikt de heerser na zijn abdicatie weer anoniem onder in het narrenvolk, zo niet in de clownestad. De Kirchröatjser Vasteloavendsverain koos voor een andere benadering en benoemde de scheidende prins voor zijn leven tot lid van een apart daartoe in het leven geroepen raad: d'r Prinse Road. Daarmee ontstond een in principe jaarlijks met n lid groeiend college. Met als bindend element de persoonlijke ervaring als prins van Kerkrade en het persoonlijk verdriet na het aftreden. Dat laatste wordt als een kater beleeft. Deze verbondenheid is het fundament voor een van de bloeiendste onderdelen van de K.V.V.: "dr Prinse Road va Kirchroa"!

Prinse Road KirchroaCopyright Jo Pöttgens

De oudste leden van deze raad besloten in 1956 een activiteit binnen het kerkraadse karnaval tot haar opdracht te rekenen. Dat betekende de geboorte van het jaarlijkse Jalabal, gepresenteerd als zitsong met na afloop de befaamd geworden woorden: t darf jedanst wede!

Verwijzend naar hun gezamenlijk verdriet vonden de leden van de Prinse Road symboliek in dr kater en gelet op hun eigen rokkostuum, d'r Sjwatse Kater. Ieder afgetreden prins ontvangt deze onderscheiding als teken van verbondenheid met zijn voorgangers. Voor iemand, die nooit prins zal zijn, is dit een nauwelijks te verwerven kleinood. Want slechts éénmaal per jaar wordt dit verder uitgereikt aan iemand, die bijzondere verdienste heeft verricht voor Kerkrade in het algemeen en de kerkraadse cultuur in het bijzonder. In de tijden van de mijnsluitingen, toen vele Kerkrade verlieten, namen de oud-prinsen het initiatief om deze oud-Kerkradenaren terug naar hun geboorteplaats te inviteren. t Treffe va oad-Kirchröatsjer was een schot in de roos. Vanaf 1975 werd vier maal in samenwerking met het gemeentebestuur een schitterende bijeenkomst gehouden met bijzonder veel belangstelling.

In de jaren 80 was het inmiddels in de verre omtrek befaamde Jalabal aan een aanpassing toe. Het accent werd meer gelegd op show-orkesten in een sfeervolle entourage: van een zitfeest naar een promenadefeest, van het roemruchte Hubertushuis naar de historische Hof van Erenstein. De Stichting Jalabal is belast met de praktische uitvoering en ook het fenomeen sponsoring deed zijn intrede. Sinds 2014 vind de Jalabal plaats in de Rodahal waar geduurende een smaakvol diner de Sjwatse Kater wordt uitgerijkt. Aansluitend aan het diner klinken zoals vanouds de befaamd woorden: t darf jedanst wede en wordt op de klanken van de creme de la creme van de nederlandse showbands in stijl tot in de kleine uurtjes gevierd!

In humoristische zin levert de Prinseroad zijn bijdrage door tijdens het afscheid van de prins een passend act voor zijn rekening te nemen. Aan de optocht wordt met een eigen praalwagen deelgenomen. Sinasappelen, wafels, chocoladerepen, bloemen en dergelijke worden kwistig uitgeworpen.

Door het toenemend aantal leden en hun uiteenlopende leeftijden is naar een structuur gezocht om allen te laten deelnemen, genieten en bijdragen aan de activiteiten van de raad, vastgelegd in een eigen jaarprogramma. Met een vijf-hoofdig gekozen bestuur, een erevoorzitter, meerdere commissies en een huishoudelijk reglement is de organisatie en stijl van de Prinseroad duidelijk in kaart gebracht en waarborgt een rooster van aftreden bestuursaanpassing. Bovendien wordt de aftredend prins en tevens laatst opgenomen lid voor twee jaar benoemd tot jreune om in de Prinse Road keuken wat te proeven van de sfeer.

Buiten de stadsgrenzen onderhoudt de Prinse Road kontakten met de oud-prinsen van Sittard, Lemiers (contactpersoon Leo II) en natuurlijk met het gilde van oud-prinsen van Heerlen. Maar dat laatste uitsluitend omdat met die va Heële zo goed valt te sjokkenere.

Jalabal