Sinds het ontstaan van het galabal in 1957 verleent de prinseroad jaarlijks de zwarte kater aan een persoon c.q. groep, die bijzondere verdienste heeft verricht voor Kerkrade in het algemeen en de kerkraadse cultuur in het bijzonder. Dit kan zowel iemand binnen de K.V.V. zijn (intern) als ook een extern iemand.

Hieronder vindt u een lijst met alle zwarte kater dragers tot nu toe.

Jaar Zwarte KaterReden toekenningArtikel
1957   P. Becht Burgemeester Kerkrade  
    Gerard Frantzen President K.V.V.  
    Gene Hollewijn Stadsprins Heerlen.  
1958   Dhr. Scheelen Loco-burgemeester Kerkrade.  
    P. Schings Vietse-President K.V.V.  
1959   Dhr. Gysen Burgemeester Kerkrade.  
1960   Jo Gerats President K.V.V.  
    Jo Dohmen Tsog- en Feskommissioen.  
1961   Math Bindels Road va Elf  
1962   ...    
1963   Frits Ploum Sekreteer K.V.V.  
1964   Wiel Buck President K.V.V.  
    Sjean en Joep Wetzels Buutereedner en Hofnar.  
1965   Wiel Ploum Vietse-president K.V.V.  
    Lei Buck Sekreteer K.V.V.  
1966   H. Scheeren Nestor K.V.V.  
    M. Römgens President Tsog en Feskommissioen.  
    Wiel Körver Tsog en Feskommissioen.  
1967   Niek Ploum Hofnar.  
    Pierre Grooten Tsog en Feskommissioen.  
1968   H. Engels Minister van VROM.  
    Sjeng Curfs Tsaalmeester K.V.V.  
1969   Hans Rutten Voorzitter Auw Harmonie.  
    Jan Boon Dirigent Auw Harmonie.  
1970   Herman Derix Road van Elf.  
1971   Jo Smeets Burgemeester Kerkrade.  
    Thea Buck-Ruland Echtgenote President K.V.V.  
1972   ...    
1973   Godfried Augenbroe Oprichter Vasteloavensverain Kirchroa-West.  
1974   ...    
1975   Niek Eussen Gemeentesecretaris.  
1976   Frans Gijzels Burgemeester Heerlen.  
1977   Mathie Vreuls President Bijstandskommissioen.  
    Lei Piekaz Ontwerper prinsewagens, Tsog en Feskommissioen.  
    Mathieu Turk Gastheer verenigingslokaal.  
1978   Tjeu Holtackers President Iereroad.  
1979   Bert v.d. Weijer Vietse-President K.V.V.  
1980   Theo Evers President Tsog- en Feskommissioen.  
1981   Nico Ploum Sjlajercomponist en Julde Kompel.  
1982   Martin Schings Road va Elf.  
    Wiel Buck President (Zilveren Kater).  
1983   Frans Haselier Buutereedner.  
1984   Huub Bischoff Secreteer Iereroad.  
1985   Jo Bok musicerend wethouder.  
1986   May Ramaekers Road va Elf.  
    Nico Hommel President 2x11 joar Bijstandskommissioen  
1987   Pim van Alem Road va Elf.  
    Werner Buck Gedeputeerde van de Provincie Limburg (economie)  
1988   Lei Buck Secreteer K.V.V. (Zilveren Kater).  
    Hans Stelzmann Voorzitter Dialectvereniging.  
1989   Harry Keulen Voorzitter Regiment.  
    Thijs Wöltgens Lid tweede Kamer.  
1990   Piet Haemers 20 jaar Road va Elf.  
    Jan Derwall Iere-President Kirchroa-West.  
1991   Adam Vreuls Bouwer Prinseroadwagen.  
    Jan Mans Burgemeester Kerkrade.  
1992   Marlies Vornberger-Meurs Leidster Ballet K.M.  
    Sjef Duijsens President K.V.V.  
1993   Boy Jacobs Voorzitter 36er Regiment.  
    Jo Crombach en Jo Sommer Voorz. en Secr. E.K.M.C. ( 25 jaar).  
1994   Lou Thomas Tsaalmeester K.V.V.  
    Arno Deckers Toneelspeler, Sinterklaas, Achilles Top.  
1995   Jo Delnoy Brandweercommandant.  
1996   Piet Aalmans 11 jaar Elve Road.  
    Ger Kockelkorn gedeputeerde van de Provincie Limburg, (cultuur)  
1997   Wiel Hendriks buute-pap.  
    Theo Pickeé voorzitter Roda JC.  
1998   Jacques (Sjaak) Schiffelers stem van het WMC, Sjloesnommer KVV enz.  
1999   Constance Savelsbergh-Heltzel echtgenote van voorzitter Prinseroad.  
    Jo Eenens Bestuur Rabobank.  
2000   Toon Willems Wethouder, voorzitter St. Lambertus zangkoor.  
2001   Netty Engels - Goebbels Engelsgroep,tiekezinge,politiek,ouderen zorg, Prinsemam.  
2002   Deken Arno Borghans pastoor-deken (dechant)  
2003   Jos Som burgemeester van Kerkrade  
2004   Frans Bodelier 33 jaar aktief lid KVV, 20 jaar lid Elve Road. Link naar Artikel
    Joost Meijs, Mark Hermans, Jo v.d. Laarschot, Jo Janssen Ummer dr neaver Link naar Artikel
2005   Reg van Loo Voorzitter centrale direktie College Rolduc, voorzitter Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM) Link naar Artikel
2006   Jo Stevens Voorzitter Tsog en Feskommissioen  
    Martin Eurlings gedeputeerde van de Provincie Limburg (Cultuur) Link naar Artikel
2007   Willy Schobben Muzikant Link naar Artikel
    Jos Schlechtriem Kommandant 36-er Regiment Link naar Artikel
2008   Walter Sterk President K.V.V.  
    Wim Ploum Sekreteer K.V.V.  
2009   Roger Lataster en Jack Vinders Duo Sjwats Wies Link naar Artikel
2010   Maurice Buck Penningmeester Kerkraads Symfonie Orkest, bedenker en initiator van de Terwinseler Straatmarkt. Link naar artikel
2011   Jeu en Lenie Wetzelaer 100 jaar café Hamers  
    Jo Pöttgens 33-jaar hoffotograaf KVV  
2012   Paul Weelen verdiensten in spraak en schrift voor de Kerkraadse en Limburgse cultuur Link naar artikel
    Guus Spauwen Road va Elf Link naar Artikel
2013   Dames Margo Bok, Marèse Deckers,
Miriam Heijendael en Moon Peerboom
Couleur Locale Link naar Artikel
    Loek Rinkens Road va Elf  
2014   Harm Wiertz Ondernemer / Hoofdsponsor  
2015   Wim Steins Beeldend kunstenaar  
2016   Ralf Krewinkel Burgemeester Heerlen en oud wethouder Kerkrade  
    Jos Toussaint Road va Elf  
2017   Schuttersbroederschap St. Sebastianus 1617 400 Jaar Jubileum  
    Leon Fuchs Road va Elf  
2018   Anya Niewierra Directeur VVV Zuid-Limburg  
    John Paffen Kling Kirchröatsjer Sjtadgarde, Ontwerper 11 Prinse Ordens, Vasteloavendstsiedonk, Carnavalist  
2019   Bas Schoonderwoerd Directeur en hoofdprogrammeur Parkstad Limburg Theaters  
2020   Hans Schillings Voorzitter Oranjevereniging Kerkrade, vrijwilliger voor onder meer WMC, NATO Brunssum en HUB Kerkrade.  
2021   Jo Ackermann 2x11 jaar voorzitter Stichting Waan