Han-Willem I

Han-Willem I

dinsdag, 05 januari 2010 14:13

Stadsprins apetrots

Op zondagmiddag 10 januari 2010 proclameert de KVV Alaaf Kirchroa 1936 haar 66ste stadsprins. Het programma met de aanloop naar deze proclamatie begint om 14.11 uur. Rond 15.33 uur weten de bezoekers wie hun nieuwe stadsprins is. Tot dan zal de meest gestelde vraag zijn: Wie wordt de opvolger van Prins Marcel II en wie zwaait dan 37 dagen de scepter over carnaval vierend Kerkrade?

Hoog Niveau

Zondag 10 januari zal in het teken staan van de proclamatie van de nieuwe Stadsprins KVV 1936. Daar zal op hoog niveau geacteerd en gezocht worden naar de nieuwe Stadsprins. Het mocht duidelijk zijn dat het eerste artikel van december doorweekt was met het woord ‘hoog’. In de breedste zin van het woord zal het ‘hoge niveau’ uitgevoerd worden. U zult oren en ogen tekort komen op deze middag, en richting het einde zal de aap uit de mouw komen. U zult apetrots zijn op de organisatie en op de nieuwe Stadsprins aan het einde van de middag. De nieuwe Stadsprins zal dat zeer zeker zijn!

Voorprogramma start om 14.11 uur

Hoe ziet het programma van zondag 10 januari nu precies uit? We starten met het voorprogramma om 14.11 uur. Hier zullen Sjpaskloeb Durchee, de Sjtèchneëlsjer en Sjlajerwinnaar Los Mar Joa een optreden verzorgen, het ballet Kirchröatsjer Meëdsjer zal uiteraard ook van de partij zijn ,en vervolgens zal rond de klok van 15.00 uur gestart worden met het ‘hoge hoofdprogramma’. Presentatie van de middag is in handen van Joris I en Raoul I. Rond de klok van 15.33 uur zullen we dan weten wie de nieuwe Stadsprins van Kerkrade is. Die zich dan ook tot zijn narrenvolk zal richten.

Rondgang Prins om 17.30

Meteen na afloop van zijn proclamatie neemt onze nieuwe stadsprins tezamen met zijn familie, de President en leden van de KVV en het 36er Regiment graag uw eerste felicitaties in ontvangst in Café dè Wieëtsjaf, het verenigingslokaal van de KVV. Rond 17.30 uur maakt dit gezelschap, onder begeleiding van de Prinsenkapel van de KVV, een muzikale rondgang door Kerkrade-Centrum met bezoeken aan een aantal horecagelegenheden.
Prinsenreceptie op 24 januari in de Rodahal

Op zondag 24 januari kunt u vanaf 17.00 uur onze nieuwe prins officieel komen feliciteren tijdens de Prinsenreceptie in de Rodahal. De KVV hoopt dat de nieuwe prins onder het motto “Vasteloavend blieft” samen met alle Kirchröadsjer Vasteloavendsjekke een prachtig seizoen tegemoet gaat.

dinsdag, 19 oktober 2004 13:21

Lijst Zwarte Kater Dragers

Sinds het ontstaan van het galabal in 1957 verleent de prinseroad jaarlijks de zwarte kater aan een persoon c.q. groep, die bijzondere verdienste heeft verricht voor Kerkrade in het algemeen en de kerkraadse cultuur in het bijzonder. Dit kan zowel iemand binnen de K.V.V. zijn (intern) als ook een extern iemand.

Hieronder vindt u een lijst met alle zwarte kater dragers tot nu toe.

Jaar Zwarte KaterReden toekenningArtikel
1957   P. Becht Burgemeester Kerkrade  
    Gerard Frantzen President K.V.V.  
    Gene Hollewijn Stadsprins Heerlen.  
1958   Dhr. Scheelen Loco-burgemeester Kerkrade.  
    P. Schings Vietse-President K.V.V.  
1959   Dhr. Gysen Burgemeester Kerkrade.  
1960   Jo Gerats President K.V.V.  
    Jo Dohmen Tsog- en Feskommissioen.  
1961   Math Bindels Road va Elf  
1962   ...    
1963   Frits Ploum Sekreteer K.V.V.  
1964   Wiel Buck President K.V.V.  
    Sjean en Joep Wetzels Buutereedner en Hofnar.  
1965   Wiel Ploum Vietse-president K.V.V.  
    Lei Buck Sekreteer K.V.V.  
1966   H. Scheeren Nestor K.V.V.  
    M. Römgens President Tsog en Feskommissioen.  
    Wiel Körver Tsog en Feskommissioen.  
1967   Niek Ploum Hofnar.  
    Pierre Grooten Tsog en Feskommissioen.  
1968   H. Engels Minister van VROM.  
    Sjeng Curfs Tsaalmeester K.V.V.  
1969   Hans Rutten Voorzitter Auw Harmonie.  
    Jan Boon Dirigent Auw Harmonie.  
1970   Herman Derix Road van Elf.  
1971   Jo Smeets Burgemeester Kerkrade.  
    Thea Buck-Ruland Echtgenote President K.V.V.  
1972   ...    
1973   Godfried Augenbroe Oprichter Vasteloavensverain Kirchroa-West.  
1974   ...    
1975   Niek Eussen Gemeentesecretaris.  
1976   Frans Gijzels Burgemeester Heerlen.  
1977   Mathie Vreuls President Bijstandskommissioen.  
    Lei Piekaz Ontwerper prinsewagens, Tsog en Feskommissioen.  
    Mathieu Turk Gastheer verenigingslokaal.  
1978   Tjeu Holtackers President Iereroad.  
1979   Bert v.d. Weijer Vietse-President K.V.V.  
1980   Theo Evers President Tsog- en Feskommissioen.  
1981   Nico Ploum Sjlajercomponist en Julde Kompel.  
1982   Martin Schings Road va Elf.  
    Wiel Buck President (Zilveren Kater).  
1983   Frans Haselier Buutereedner.  
1984   Huub Bischoff Secreteer Iereroad.  
1985   Jo Bok musicerend wethouder.  
1986   May Ramaekers Road va Elf.  
    Nico Hommel President 2x11 joar Bijstandskommissioen  
1987   Pim van Alem Road va Elf.  
    Werner Buck Gedeputeerde van de Provincie Limburg (economie)  
1988   Lei Buck Secreteer K.V.V. (Zilveren Kater).  
    Hans Stelzmann Voorzitter Dialectvereniging.  
1989   Harry Keulen Voorzitter Regiment.  
    Thijs Wöltgens Lid tweede Kamer.  
1990   Piet Haemers 20 jaar Road va Elf.  
    Jan Derwall Iere-President Kirchroa-West.  
1991   Adam Vreuls Bouwer Prinseroadwagen.  
    Jan Mans Burgemeester Kerkrade.  
1992   Marlies Vornberger-Meurs Leidster Ballet K.M.  
    Sjef Duijsens President K.V.V.  
1993   Boy Jacobs Voorzitter 36er Regiment.  
    Jo Crombach en Jo Sommer Voorz. en Secr. E.K.M.C. ( 25 jaar).  
1994   Lou Thomas Tsaalmeester K.V.V.  
    Arno Deckers Toneelspeler, Sinterklaas, Achilles Top.  
1995   Jo Delnoy Brandweercommandant.  
1996   Piet Aalmans 11 jaar Elve Road.  
    Ger Kockelkorn gedeputeerde van de Provincie Limburg, (cultuur)  
1997   Wiel Hendriks buute-pap.  
    Theo Pickeé voorzitter Roda JC.  
1998   Jacques (Sjaak) Schiffelers stem van het WMC, Sjloesnommer KVV enz.  
1999   Constance Savelsbergh-Heltzel echtgenote van voorzitter Prinseroad.  
    Jo Eenens Bestuur Rabobank.  
2000   Toon Willems Wethouder, voorzitter St. Lambertus zangkoor.  
2001   Netty Engels - Goebbels Engelsgroep,tiekezinge,politiek,ouderen zorg, Prinsemam.  
2002   Deken Arno Borghans pastoor-deken (dechant)  
2003   Jos Som burgemeester van Kerkrade  
2004   Frans Bodelier 33 jaar aktief lid KVV, 20 jaar lid Elve Road. Link naar Artikel
    Joost Meijs, Mark Hermans, Jo v.d. Laarschot, Jo Janssen Ummer dr neaver Link naar Artikel
2005   Reg van Loo Voorzitter centrale direktie College Rolduc, voorzitter Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM) Link naar Artikel
2006   Jo Stevens Voorzitter Tsog en Feskommissioen  
    Martin Eurlings gedeputeerde van de Provincie Limburg (Cultuur) Link naar Artikel
2007   Willy Schobben Muzikant Link naar Artikel
    Jos Schlechtriem Kommandant 36-er Regiment Link naar Artikel
2008   Walter Sterk President K.V.V.  
    Wim Ploum Sekreteer K.V.V.  
2009   Roger Lataster en Jack Vinders Duo Sjwats Wies Link naar Artikel
2010   Maurice Buck Penningmeester Kerkraads Symfonie Orkest, bedenker en initiator van de Terwinseler Straatmarkt. Link naar artikel
2011   Jeu en Lenie Wetzelaer 100 jaar café Hamers  
    Jo Pöttgens 33-jaar hoffotograaf KVV  
2012   Paul Weelen verdiensten in spraak en schrift voor de Kerkraadse en Limburgse cultuur Link naar artikel
    Guus Spauwen Road va Elf Link naar Artikel
2013   Dames Margo Bok, Marèse Deckers,
Miriam Heijendael en Moon Peerboom
Couleur Locale Link naar Artikel
    Loek Rinkens Road va Elf  
2014   Harm Wiertz Ondernemer / Hoofdsponsor  
2015   Wim Steins Beeldend kunstenaar  
2016   Ralf Krewinkel Burgemeester Heerlen en oud wethouder Kerkrade  
    Jos Toussaint Road va Elf  
2017   Schuttersbroederschap St. Sebastianus 1617 400 Jaar Jubileum  
    Leon Fuchs Road va Elf  
2018   Anya Niewierra Directeur VVV Zuid-Limburg  
    John Paffen Kling Kirchröatsjer Sjtadgarde, Ontwerper 11 Prinse Ordens, Vasteloavendstsiedonk, Carnavalist  

 

 

maandag, 02 augustus 2004 00:00

Der Prins Trent aaf... Leve dr Sjwatse Kater

Duidelijk zicht- en hoorbaar hebben onze Limburgse gemeenschappen hun eigen karnavalskultuur. Zo wordt ook op verschillende wijze invulling gegeven aan het prinsschap en de jaren daarna.

In Kerkrade wordt in het diepste geheim een jonge vrijgezel gevraagd om een jaar lang prins karnaval te willen zijn ('t geheim van der sjtaat). Elders duikt de heerser na zijn abdicatie weer anoniem onder in het narrenvolk, zo niet in de clownestad. De Kirchröatjser Vasteloavendsverain koos voor een andere benadering en benoemde de scheidende prins voor zijn leven tot lid van een apart daartoe in het leven geroepen raad: d'r Prinse Road. Daarmee ontstond een in principe jaarlijks met n lid groeiend college. Met als bindend element de persoonlijke ervaring als prins van Kerkrade en het persoonlijk verdriet na het aftreden. Dat laatste wordt als een kater beleeft. Deze verbondenheid is het fundament voor een van de bloeiendste onderdelen van de K.V.V.: "dr Prinse Road va Kirchroa"!

Prinse Road KirchroaCopyright Jo Pöttgens

De oudste leden van deze raad besloten in 1956 een activiteit binnen het kerkraadse karnaval tot haar opdracht te rekenen. Dat betekende de geboorte van het jaarlijkse Jalabal, gepresenteerd als zitsong met na afloop de befaamd geworden woorden: t darf jedanst wede!

Verwijzend naar hun gezamenlijk verdriet vonden de leden van de Prinse Road symboliek in dr kater en gelet op hun eigen rokkostuum, d'r Sjwatse Kater. Ieder afgetreden prins ontvangt deze onderscheiding als teken van verbondenheid met zijn voorgangers. Voor iemand, die nooit prins zal zijn, is dit een nauwelijks te verwerven kleinood. Want slechts éénmaal per jaar wordt dit verder uitgereikt aan iemand, die bijzondere verdienste heeft verricht voor Kerkrade in het algemeen en de kerkraadse cultuur in het bijzonder. In de tijden van de mijnsluitingen, toen vele Kerkrade verlieten, namen de oud-prinsen het initiatief om deze oud-Kerkradenaren terug naar hun geboorteplaats te inviteren. t Treffe va oad-Kirchröatsjer was een schot in de roos. Vanaf 1975 werd vier maal in samenwerking met het gemeentebestuur een schitterende bijeenkomst gehouden met bijzonder veel belangstelling.

In de jaren 80 was het inmiddels in de verre omtrek befaamde Jalabal aan een aanpassing toe. Het accent werd meer gelegd op show-orkesten in een sfeervolle entourage: van een zitfeest naar een promenadefeest, van het roemruchte Hubertushuis naar de historische Hof van Erenstein. De Stichting Jalabal is belast met de praktische uitvoering en ook het fenomeen sponsoring deed zijn intrede. Sinds 2014 vind de Jalabal plaats in de Rodahal waar geduurende een smaakvol diner de Sjwatse Kater wordt uitgerijkt. Aansluitend aan het diner klinken zoals vanouds de befaamd woorden: t darf jedanst wede en wordt op de klanken van de creme de la creme van de nederlandse showbands in stijl tot in de kleine uurtjes gevierd!

In humoristische zin levert de Prinseroad zijn bijdrage door tijdens het afscheid van de prins een passend act voor zijn rekening te nemen. Aan de optocht wordt met een eigen praalwagen deelgenomen. Sinasappelen, wafels, chocoladerepen, bloemen en dergelijke worden kwistig uitgeworpen.

Door het toenemend aantal leden en hun uiteenlopende leeftijden is naar een structuur gezocht om allen te laten deelnemen, genieten en bijdragen aan de activiteiten van de raad, vastgelegd in een eigen jaarprogramma. Met een vijf-hoofdig gekozen bestuur, een erevoorzitter, meerdere commissies en een huishoudelijk reglement is de organisatie en stijl van de Prinseroad duidelijk in kaart gebracht en waarborgt een rooster van aftreden bestuursaanpassing. Bovendien wordt de aftredend prins en tevens laatst opgenomen lid voor twee jaar benoemd tot jreune om in de Prinse Road keuken wat te proeven van de sfeer.

Buiten de stadsgrenzen onderhoudt de Prinse Road kontakten met de oud-prinsen van Sittard, Lemiers (contactpersoon Leo II) en natuurlijk met het gilde van oud-prinsen van Heerlen. Maar dat laatste uitsluitend omdat met die va Heële zo goed valt te sjokkenere.

Tijdens het jaarlijks terugkerend diner werd de interne sjwatse kater uitgereikt aan de heer Jos Schlechtriem.

Sjwatse Kater vuur d'r Jos Schlechtriem

De Prinse Road van d'r Kirchröatsjer Vasteloavends Verain heeft de ‘Sjwatse Kater’ toegekend aan de heer Maurice Bück voor ‘zijn enorme maatschappelijke invloed’.

 

maurice_buck

Bück is onder meer penningmeester van het Kerkraads Symfonie Orkest en bedenker en initiator van de Terwinseler Straatmarkt. “Maurice Bück is ook de drijvende kracht achter de carnavalsconcerten in het Wijngrachttheater. Verder is hij verbonden als commissaris aan woningstichting Land van Rode en de Rabobank,” vertelt Wöltgens. Ook verdienen de kunstmarkten in Rolduc en de Botanische Tuin in Terwinselen zijn bijzondere aandacht. Bück is daarnaast ook voorzitter van de Orange Angel Foundation, de goede doelenstichting van Wiertz Personeelsdiensten. Voor zijn inzet voor al deze bezigheden ontvangt Maurice Bück de Sjwatse Kater. Traditioneel vindt de uitreiking plaats tijdens het jaarlijkse Jalabal in Kasteel Erenstein op zaterdag 16 januari 2010.

 Op zondag 2 augustus jongstleden ontving Jos I (Bück) uit handen van burgemeester Jos Som een Koninklijke Onderscheiding. jos_koets.jpg

Hij werd benoemd als Lid in de Orde van Oranje Nassau.
De uitreiking vond plaats op de laatste dag van het WMC 2009, na de kamermuziekcyclus in Kasteel Erenstein, Oud-Erensteinerweg 6 in Kerkrade.

Sinds 1968 werkt de heer Bück als vrijwilliger voor de Stichting Wereld Muziek Concours (WMC). Hier is hij lid van de halcommissie, unitmanager, lid van de Techniek Facilitair & Personeel commissie. Tevens is hij mede-organisator van concerten. Tot op heden is de heer Bück de drijvende kracht achter de concerten op de locaties Kasteel Erenstein, Burg Rode te Herzogenrath (BRD) en Parkstad Limburg Theaters.

In het verleden was de heer Bück initiatiefnemer, realisator en sponsor van diverse boeken van plaatselijke en regionale aard (fotoboek Kerkrade in oude foto’s, 5 x 11 jaar Kirchröadsjer Vasteloavends Verain, fotoboek Kerkrade en “Nuus wieër vertselle” van Frans Haselier).

Van 1980 tot 2005 was hij bestuurslid van de Prinseroad van de Kirchroätsjer Vasteloavends Verain en van de Stichting Jalabal.

Verder voerde en voert de heer Bück voor verschillende comités, organisaties en verenigingen vrijwillig werkzaamheden uit, namelijk voor de Harmonie Bleijerheide, comité Hats vuur WMC, Inforum Groep Kerkrade en ondernemersvereniging Hats va Kirchroa.

Ook vanaf deze plaats feliciteren we Jos van harte met deze bijzondere eer.

In de laudatio heeft de burgemeester vergeten te vertellen dat Jos I ook jarenlang de drijvende kracht achter ons jaarlijks uitstapje was. Dit bijzonder evenement vindt dit jaar op Zaterdag 5 September plaats. Aanmelden kan per direkt bij de sekreteer.

 Met dank aan www.kerkrade.nl voor de laudatio.

 

dinsdag, 30 juni 2009 23:12

Darf iech miech effe vuursjtelle ...

Ich bin d'r Matt Zhan Wöltgens, kom oes Zhan Zhiang. Dat likt i China. 't Koamend weekend kom ich mit papa en mama noa Kirchroa. De papa en de mama zunt ram vroeë mit miech! Vuer zient os in 't dörp!

Kiek ins, doa zunt vuur da

Op zoenne sjunne daag wie jistere koam da endliech zienge jroese dreum oes.  D'r Plummens Guido sjisst d'r voejel aaf en weed doamit d'r ietsje Prins-Kuning va os sjtad.

koning_guido.jpg

D'r kuning hat 't ziech nit losse neeme en laant zieng sjutsebruder i op zienge emfang op mondieg oavend d'r 30-ste Juni bij hem heem.

zondag, 06 januari 2008 12:59

Ido I, Stadsprins Kerkrade 2008

Tijdens de op zondag 6 januari 2008 op de Markt in Kerkrade gehouden prinsenproclamatie van d'r
Kirchröatsjer Vasteloavends Verain
 "Alaaf Kirchroa 1936"

is de heer
 

 
2008 ido i

IDO BODELIER
uitgeroepen als 64ste stadsprins van Kerkrade.
Hij zal als IDO I regeren.

dinsdag, 27 november 2007 12:20

52ste Jalabal - Sjwatse Kater Walter Sterk

Alaaf,

't Vräut ós üch tse darve ilade vuur de 52-ste Jalabal. Ing bal, woa vier als Prinseroad richtieg sjtoots óp zunt. De bal weëd tradietsiejoeënsmieësieg jehaode óp Eresjting en waal óp zamsdieg d'r 12e jannewaar.

Óp ós Jalabal iere vuur óch jiddes joar inne perzoeën of  perzoeëne die ziech óp ing bezóngere aad en wies verdeenslieg hant jemaad.

Dis joar velt die ier tsouw an d'r Preziedent van der Kirchröatsjer Vasteloavends-Verain 1936, d'r hear Walter Sterk. Zieng karjeer in d'r Road van Elf vong 11 joar jeleie aa en heë is noen al 5 joar hunne frontman. Onger zieng laitoeng woeët ‘t aafjeloofe joar d'r kloone-konkoer nui ijekleid en weëd vuur de sjlaajerparade en de eröfnoeng van d'r sezong op d'r 11e van d'r 11e mit alle vasteloavendsveraine va Kirchroa tsezame jewirkd.

Jalabal