×

Bericht

Failed loading XML...

Han-Willem I

Han-Willem I

dinsdag, 20 januari 2015 21:47

Chris I, Stadsprins Kerkrade 2015

Tijdens de op zondag 4 januari 2015 op de Markt in Kerkrade gehouden prinsenproclamatie van d'r Kirchröatsjer Vasteloavends Verain "Alaaf Kirchroa 1936", is de heer CHRIS LONIJ uitgeroepen als 71e stadsprins van Kerkrade. Hij zal regeren als CHRIS I.

Chris Lonij (29), zoon van Leo en Jacqueline Lonij-Lucassen en broer van Raymond, Stephanie en Pascal, is inne vasteloavendsjek voor wie met zijn proclamatie tot stadsprins een echte jongensdroom uitkomt. De nieuwe heerser is er - na jaren van wachten en hopen - helemaal klaar voor.

De prinslieje reziedens van de nui hoeegheet is gelegen óppen vink, aan de Bernard Pothaststraat 43. Chris d'r ieetsjte studeert medicijnen in Maastricht en heeft verkering met Birte Bracun. Hij is al enkele jaren lid en secretaris van D'r 1ste Kirchröadsjer HerreSitzungsVerain (anno 1994). Ook is hij verbonden aan en penningmeester van v.v. de Tuteböllese (anno 2012). In zijn vrije tijd speelt Chris o.a. saxofoon en kwetsjbuul, en ook zingt hij graag (nota bene bij Los Mar Joa, de Kerkraadse sjlajerwinnaar 2014-2015). Zijn sportieve kant toont de kersverse stadsprins vooral met zaalvoetbal. Oldtimers restaureren is een hobby die hij met zijn vader deelt (Lonij Classic Car).

De kersverse stadsprins zal regeren met de waal en woape-sjpróch:

Mit d'r bölles in de wolke maat 't leëve - richtieg - sjpas;
Zing en sjoenkel drum mit ós mit en sjnap diech d'r noaber vas;
Tsezame róffe vier da mit inne - janse - feste paaf,
mieng allersjunste wöad: Kirchroa Alaaf !

zondag, 12 januari 2014 20:48

Jorren I, stadsprins Kerkrade 2014

Tijdens de op zondag 12 januari 2014 op de Markt in Kerkrade gehouden prinsenproclamatie van d’r Kirchröatsjer Vasteloavendsverain “Alaaf Kirchroa 1936”, is de heer JORREN SENTJENS uitgeroepen als 70e stadsprins van Kerkrade. Hij zal regeren als JORREN I.

2014 - Jorren I
2014 - Jorren I 2014 - Jorren I

Jorren Sentjens (22), zoon van Henk en Maryl Sentjens-Wiertz en broer van Thijmen, is inne Kirchröadsjer jong voor wie een jongensdroom uitkomt. Zijn oom Harm zal op 1 februari a.s. de Sjwatse Kater in ontvangst nemen. Kortom, de familie van de stadsprins staat de komende weken vol in de schijnwerpers. De nieuwe heerser is er daarom ook helemaal klaar voor.

Fitland Kerkrade organiseert ook dit jaar weer een spinningmarathon voor Stivosina! Stivosina is een stichting die zich als doel stelt sportontwikkeling in Afrika te bevorderen. Stivosina wil dit bereiken door geld en sportattributen gecontroleerd in te zetten in projecten in Afrika. De middelen hiervoor vergaart Stivosina door het organiseren van (sportieve) evenementen en het inzamelen van sportattributen.  

Zaterdag 7 september van 12:00 tot 16:00 uur staat de markt in Kerkrade weer vol met spinning fietsen. Diverse ex-prinsen, waaronder Ruud I, Maurice II, Jan-Willem I, Han-Willem I, Leon I en Loek I zullen acte de presence geven om dit sportieve doel te steunen.

 

zondag, 06 januari 2013 20:12

Jan-Willem I, stadsprins Kerkrade 2013

Tijdens de op zondag 6 januari 2013 op de Markt in Kerkrade gehouden prinsenproclamatie van d'r Kirchröatsjer Vasteloavendsverain "Alaaf Kirchroa 1936", is de heer Jan-Willem Buck uitgeroepen als 69e stadsprins van Kerkrade. Hij zal regeren als Jan-Willem I. Jan-Willem Buck (25), zoon van Wim en Marga Buck-Mickartz en broer van Maartje, komt uit een echte Kerkraadse vasteloavendsfammillieë. Grootvader Lei was jarenlang sekreteer van de KVV. Oom Jos was stadsprins van Kerkrade in 1970. Neef Leon volgde in 2001.

Als page van de stadsprins 1998 heeft Jan-Willem al vroeg van heel dichtbij ervaren wat het is om sjtadsprins va Kirchroa te zijn. Voor Jan-Willem wordt nu een lang gekoesterde droom werkelijkheid. De prinslieje reziedens van de nui hoeëgheet is gelegen aan de Stationsstraat, intussen de Prinsesjtroas va Kirchroa. Jan-Willem I is zelfstandig ondernemer en eigenaar van Buck Ontwerp & Drukwerk. De kersverse stadsprins is zeer actief in het Kerkraadse verenigingsleven en altijd nauw betrokken bij actuele zaken die de stad betreffen. Zo is hij lid van Het Genootschap Heeren Hemeldraegers, serviceclub Kiwanis, Young Professionals en Vasteloavendvereniging Sjpriets11. In zijn vrije tijd zijn tennis en skiën zijn favoriete bezigheden.

De kersverse stadsprins zal regeren met de waal en woape-sjpróch:

Óch al zunt vier bauw alles kwiet
D'r vasteloavend i Kirchroa deë bliet

woensdag, 02 januari 2013 21:44

Proclamatie 69ste Stadsprins Kerkrade

De kerst is nog niet voorbij of het gonst van de geruchten in Kerkrade. Speculaties over de nieuwe stadsprins, die op zondag 6 Januari vanaf 15.00 uur wordt geproclameerd op de Markt, hebben wederom de overhand. Wie wordt de opvolger van Jorn I (Ballas) en wordt als 69ste stadsprins door het kerkraadse narrenvolk op handen gedragen?

donderdag, 11 oktober 2012 21:22

Sjwatse Kater 2013: Couleur Locale

De Prinseroad Kirchroa heeft besloten de Sjwatse Kater 2013 toe te kennen aan Couleur Locale: Moon Peerboom, Marèse Deckers, Miriam Heijdendael en Margo Bok. De Couleurtjes zullen deze onderscheiding, die hun verdiensten voor de Kerkraadse cultuur onderstreept, in ontvangst nemen tijdens de 57-ste Jalabal op zaterdag 12 januari.

maandag, 10 september 2012 21:13

Sjwatse Kater Guus Spauwen


Aajetroane in d’r sezong ‘92/93 jeet noa 20 prinse en 3 preziedente zieng Road va elf - kap aaf. In die tswantsieg joar hat ziech vöal je-enderd in d’r verain. Wie alle nui R.v.11 - mitjelieder dórf heë de ieëtsjte joare links en reëts jet preuve. 

maandag, 16 januari 2012 21:12

Mitjelieder

D'r Vuursjtand

Vuurzitsender Han-Willem I
Vietse-Vuurzitsender Raoul I
1. Sekreteer Jorren I
2. Sekreteer Jan-Willem I
Tsaalmeester Leon I
   
Iere Vuursitzender Paul II

 

2020 Tim I (Tim Plummen)  
2019 Rob II (Rob Rutten)  
2018 Jordy I (Jordy Pöttgens)  
2017 Ruben I (Ruben Heltzel)  
2016 Max II (Max Charlier)  
2015 Chris I (Chris Lonij)  
2014 Jorren I (Jorren Sentjens)  
2013 Jan-Willem I (Jan-Willem Buck)  
2012 Jorn I (Jorn Ballas)  
2011 Michiel I (Michiel Dijkman)  
2010 Loek I (Loek Wetzelaer)  
2009 Marcel II (Marcel Mahr)  
2008 Ido I (Ido Bodelier)  
2007 Niels I (Niels Wiertz)  
2006 Joris I (Joris Bok)  
2005 Maurice II (Maurice Verbunt)  
2004 Ruud I (Ruud Borjans)  
2003 Rik I (Rik Caumon)  
2002 Jerome I (Jerome Willms)  
2001 Leon I (Leon Buck)  
2000 Raoul I (Raoul Deckers)  
1999 Mark I (Mark Feiter)  
1998 Han-Willem I (Han-Willem Wöltgens)  
1997 Rob I (Rob Lanckohr)   
1996 Frank I (Frank Offermans)  
1995 Max I (Max Ruiters)  
1994 Jos III (Jos Quaedflieg)  
1993 Paul III (Paul Deurenberg)  
1992 Noël I (Noël Quaedvlieg)  
1991 Noël I (Noël Quaedvlieg)  
1990 Jos II (Jos Bellen)  
1989 Maurice I (Maurice Sijben)  
1988 Martien II (Martien van Schijndel)  
1987 Marcel I (Marcel Beumers)  
1986 Pé IV (Pé Diederen)  
1985 Henk II (Henk Engels)  
1984 Dion I (Dion Ritten)  
1983 Fer I (Fer Kousen)  
1982 Guido I (Guido Plummen)  
1981 Wil I (Wil Buck)  
1980 Bert I (Bert Bischoff)  
1979 Louis I  (Louis Roukens)  
1978 Jo IV (Jo Paffen)  
1977 Jan II (Jan Scheeren)  
1976 John I (John Janshen)  
1975 Alwin I (Alwin van Balkom)  †
1974 Leo II (Leo Daems)  
1973 Paul II (Paul Savelsbergh)  
1972 Henk I (Henk Cordewener)  
1971 Dré I (Dré Holtackers)
1970 Jos I (Jos Buck)
1969 Paul I (Paul Amkreutz)
1968 Jan I (Jan Lahaye)  
1967 Ton I (Ton Hilgers)  
1966 Harry II (Harry Jongen)
1965 Lex I (Lex Bindels)
1964 Leo I (Leo Jeha)
1963 Philip I (Philip Langen)  
1962 Laur I (Laur Kleynen) † 
1961 Jo III (Jo Senden)  
1960 Frits I (Frits Sprokel)
1959 Pé III (Pé Quaedvlieg)
1958 Jo II (Jo Kuypers)
1957 Sjors II (Sjors Meertens)
1956 Bob I (Bob Claessen)
1955 Pé II (Pé Lauvenberg)
1954 Pé I (Pé Diederen)
1953 Pé I (Pé Diederen)
1952 Frans II (Frans Hanssen)
1951 Jo I (Jo Bischoff)
1950 Sjors I (Sjors Wiertz)
1949 Hans II (Hans Massop)
1948 Harry II (Harry Beckers)
1947 Martin I (Martin Ploum)
1946 Frans I (Frans Buck)
1939 Hans I (Hans Wijnen)
1938 Miel I (Miel Kerkhofs)
1937 Johan I (Johan Ruiters)
zondag, 08 januari 2012 16:01

Jorn I, stadsprins Kerkrade 2012

Tijdens de op zondag 8 januari 2012 op de Markt in Kerkrade gehouden prinsenproclamatie van d’r Kirchröatsjer Vasteloavendsverain “Alaaf Kirchroa 1936”, is de heer JORN BALLAS uitgeroepen als 68e stadsprins van Kerkrade.

woensdag, 16 februari 2011 19:51

Óp zuk noa d’r richtieje kloon

Het Kerkraadse klonetrèkke is uniek in Limburg. Voor de klankstad en haar directe omgeving is dit evenement sinds jaar en dag een vast ingrediënt van het jaarlijkse carnaval. Sinds 2007 is het klonetrèkke opgewaardeerd tot een heus klonekonkoer dat 8.000 vasteloavendvierders naar de Markt in Kerkrade trekt en live wordt uitgezonden op televisie. In 2011 slaan de Kirchröatsjer Vasteloavends Verain, Gemeente Kerkrade en TV Limburg de handen weer ineen voor de viifde editie van dit Jroeës Kirchröatsj Klonekonkoer.

Jalabal


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/prr2upf/public_html/modules/mod_jw_srfr/tmpl/default/default.php on line 25