Mitjelieder

Mitjelieder (10)

dinsdag, 20 januari 2015 21:47

Chris I, Stadsprins Kerkrade 2015

Written by

Tijdens de op zondag 4 januari 2015 op de Markt in Kerkrade gehouden prinsenproclamatie van d'r Kirchröatsjer Vasteloavends Verain "Alaaf Kirchroa 1936", is de heer CHRIS LONIJ uitgeroepen als 71e stadsprins van Kerkrade. Hij zal regeren als CHRIS I.

Chris Lonij (29), zoon van Leo en Jacqueline Lonij-Lucassen en broer van Raymond, Stephanie en Pascal, is inne vasteloavendsjek voor wie met zijn proclamatie tot stadsprins een echte jongensdroom uitkomt. De nieuwe heerser is er - na jaren van wachten en hopen - helemaal klaar voor.

De prinslieje reziedens van de nui hoeegheet is gelegen óppen vink, aan de Bernard Pothaststraat 43. Chris d'r ieetsjte studeert medicijnen in Maastricht en heeft verkering met Birte Bracun. Hij is al enkele jaren lid en secretaris van D'r 1ste Kirchröadsjer HerreSitzungsVerain (anno 1994). Ook is hij verbonden aan en penningmeester van v.v. de Tuteböllese (anno 2012). In zijn vrije tijd speelt Chris o.a. saxofoon en kwetsjbuul, en ook zingt hij graag (nota bene bij Los Mar Joa, de Kerkraadse sjlajerwinnaar 2014-2015). Zijn sportieve kant toont de kersverse stadsprins vooral met zaalvoetbal. Oldtimers restaureren is een hobby die hij met zijn vader deelt (Lonij Classic Car).

De kersverse stadsprins zal regeren met de waal en woape-sjpróch:

Mit d'r bölles in de wolke maat 't leëve - richtieg - sjpas;
Zing en sjoenkel drum mit ós mit en sjnap diech d'r noaber vas;
Tsezame róffe vier da mit inne - janse - feste paaf,
mieng allersjunste wöad: Kirchroa Alaaf !

zondag, 12 januari 2014 20:48

Jorren I, stadsprins Kerkrade 2014

Written by

Tijdens de op zondag 12 januari 2014 op de Markt in Kerkrade gehouden prinsenproclamatie van d’r Kirchröatsjer Vasteloavendsverain “Alaaf Kirchroa 1936”, is de heer JORREN SENTJENS uitgeroepen als 70e stadsprins van Kerkrade. Hij zal regeren als JORREN I.

2014 - Jorren I
2014 - Jorren I 2014 - Jorren I

Jorren Sentjens (22), zoon van Henk en Maryl Sentjens-Wiertz en broer van Thijmen, is inne Kirchröadsjer jong voor wie een jongensdroom uitkomt. Zijn oom Harm zal op 1 februari a.s. de Sjwatse Kater in ontvangst nemen. Kortom, de familie van de stadsprins staat de komende weken vol in de schijnwerpers. De nieuwe heerser is er daarom ook helemaal klaar voor.

zondag, 06 januari 2013 20:12

Jan-Willem I, stadsprins Kerkrade 2013

Written by

Tijdens de op zondag 6 januari 2013 op de Markt in Kerkrade gehouden prinsenproclamatie van d'r Kirchröatsjer Vasteloavendsverain "Alaaf Kirchroa 1936", is de heer Jan-Willem Buck uitgeroepen als 69e stadsprins van Kerkrade. Hij zal regeren als Jan-Willem I. Jan-Willem Buck (25), zoon van Wim en Marga Buck-Mickartz en broer van Maartje, komt uit een echte Kerkraadse vasteloavendsfammillieë. Grootvader Lei was jarenlang sekreteer van de KVV. Oom Jos was stadsprins van Kerkrade in 1970. Neef Leon volgde in 2001.

Als page van de stadsprins 1998 heeft Jan-Willem al vroeg van heel dichtbij ervaren wat het is om sjtadsprins va Kirchroa te zijn. Voor Jan-Willem wordt nu een lang gekoesterde droom werkelijkheid. De prinslieje reziedens van de nui hoeëgheet is gelegen aan de Stationsstraat, intussen de Prinsesjtroas va Kirchroa. Jan-Willem I is zelfstandig ondernemer en eigenaar van Buck Ontwerp & Drukwerk. De kersverse stadsprins is zeer actief in het Kerkraadse verenigingsleven en altijd nauw betrokken bij actuele zaken die de stad betreffen. Zo is hij lid van Het Genootschap Heeren Hemeldraegers, serviceclub Kiwanis, Young Professionals en Vasteloavendvereniging Sjpriets11. In zijn vrije tijd zijn tennis en skiën zijn favoriete bezigheden.

De kersverse stadsprins zal regeren met de waal en woape-sjpróch:

Óch al zunt vier bauw alles kwiet
D'r vasteloavend i Kirchroa deë bliet

zondag, 08 januari 2012 16:01

Jorn I, stadsprins Kerkrade 2012

Written by

Tijdens de op zondag 8 januari 2012 op de Markt in Kerkrade gehouden prinsenproclamatie van d’r Kirchröatsjer Vasteloavendsverain “Alaaf Kirchroa 1936”, is de heer JORN BALLAS uitgeroepen als 68e stadsprins van Kerkrade.

maandag, 10 januari 2011 08:43

Stadsprins 2011: Michiel I

Written by

Zondag 9 januari 2011 is uitgeroepen als sjtadsprins va Kirchroa 2011: Michiel I (Dijkman).

Michiel Dijkman

Michiel I is de zoon van Carlo en Marie-Louise Dijkman-Esser.

Annika en Wouter completeren de vasteloavendjekke prinslieje familie va 2011.

Bijgaande video-impressie toont de proclamatie in vogelvlucht:

{youtube}vrGhSAYGhRA{/youtube}

woensdag, 13 januari 2010 07:07

Sjtadsprins 2010: Loek I (Wetzelaer)

Written by

Loek Wetzelaer (25) is op 2 november 1984 geboren op de Locht en getogen in Kerkrade - centrum. Zijn ouderlijk huis, gelegen aan de Stationsstraat aldaar, zal de komende weken als prinslieje reziedens dienen. Zijn directe buren zijn ook hoeëgheet va Kirchroa geweest, te weten Henk (I) Cordewener in 1972 en Paul (II) Savelsbergh in 1973. En op nog geen 100 meter afstand wonen voormalig stadsprins Jos (I) Buck (1970) en ere-preziedent, Bert van de Weijer. Kortom, de nieuwe stadsprins van Kerkrade woont in een heus prinse - vieëdel.

Stadsprins_Loek_I

Voor de nui hoeëgheet is met zijn proclamatie een droom uitgekomen. Dat weten ook vader Franco, moeder Karina, broer Toine (27) en zus Dionne (23), die zich samen met vele duizenden stadgenoten verheugen op het feest dat komen gaat. Leuk detail: zus Dionne heeft verkering met de stadsprins van 2004, Ruud (I) Borjans.

Loek I is fysiotherapeut van beroep en als zodanig werkzaam in de Praktijk voor Fysiotherapie aan de Marktstraat in Kerkrade. De stadsprins is een fanatiek sportman en een fervent supporter van Roda JC. Vader en moeder Wetzelaer zijn allebei werkzaam in het basisonderwijs. Vader Franco heeft zijn sporen verdiend bij ’t Jód Jewisse en zus Dionne is ook helemaal bezeten van d’r vasteloavend i Kirchroa. Moeder Karina en broer Toine zorgen voor het gezonde evenwicht binnen het gezin. Met Loek I als de stadsprins van 2010 is het volstrekt duidelijk dat Kerkrade er een geweldige prinslieje famillieë bij krijgt.

Loek I zal de komende weken over Kerkrade regeren met zijn waal en woape-sjpróch:

Mit de heng in de loeët en de vus op jen eëd
zaan iech üch: d’r Vasteloavend i Kirchroa
is en blieft de muite weëd !

Op zondag 24 januari a.s. bestaat de gelegenheid om de nieuwe stadsprins en zijn familie te feliciteren tijdens de pinse-emfank, die plaatsvindt in de Rodahal, aanvang 17.00 uur.

maandag, 05 januari 2009 09:12

Marcel II, Sjtadsprins va Kirchroa 2009

Written by

Tijdens de op zondag 4 januari 2009 op de Markt in Kerkrade gehouden prinsenproclamatie van d’r

Kirchröatsjer Vasteloavends Verain
 ”Alaaf Kirchroa 1936”

is de heer
 

MARCEL MAHR
 

uitgeroepen als 65ste stadsprins van Kerkrade.

Hij zal als MARCEL II regeren.

stadsprins_marcel_ii.jpg

Marcel Mahr (31) is een geboren en getogen Kerkradenaar, die in de wijk Nulland / Bleijerheide opgroeide. Zijn ouderlijk huis was gelegen aan de Bleijerheiderstraat waar ook toen al d’r jroeëse tsóg op carnavalsmaandag langstrok. Zijn prinslieje reziedens is thans gelegen aan de Kruisstraat nr. 96 (Kerkrade - centrum).

Voor de nieuwe prins gaat een langgekoesterde droom eindelijk in vervulling. De kersverse stadsprins heeft inmiddels al onder 12 stadsprinsen gediend als lid van het 36er Regiment.

Nu is hij dan eindelijk zelf de hoeëgheet.

Leuk detail: zijn vriendin Kim is de zus van de stadsprins 2003, Rik I (Caumon).

Marcel II is werkzaam bij Wolfs Verlichting te Kerkrade. Zijn hobby is klussen, zijn passie d’r vasteloavend. Hij behoort tot de Vrung van de KKS anno 1898 en de Vrung van de Haanraadse Schutterij alsmede Harmonie St. Loarusje. Verder is hij lid van de fanclub van d’r Letste Sjrai, d’r Mondiegkloeb d’r Theun en het Herengenootschap Ad Fundum.

Marcel II heeft de volgende waal en woape-sjpróch:

Vasteloavend viere,

dat broecht me inne Kirchröadsjer nit tse liere.

 Drum zaan mit inne feste paaf . . . Kirchroa Alaaf !

Op zondag 18 januari a.s. bestaat de gelegenheid om de stadsprins en de zijnen te feliciteren tijdens de traditionele Prinse-emfank, die zal plaatsvinden in de hof van Erenstein, aanvang 17.00 uur.

zondag, 06 januari 2008 12:59

Ido I, Stadsprins Kerkrade 2008

Written by

Tijdens de op zondag 6 januari 2008 op de Markt in Kerkrade gehouden prinsenproclamatie van d'r
Kirchröatsjer Vasteloavends Verain
 "Alaaf Kirchroa 1936"

is de heer
 

 
2008 ido i

IDO BODELIER
uitgeroepen als 64ste stadsprins van Kerkrade.
Hij zal als IDO I regeren.

donderdag, 11 januari 2007 02:07

Niels I, Sjtadsprins va Kirchroa 2007

Written by

Tijdens de op zondag 7 januari 2007 op de Markt in Kerkrade gehouden prinsenproclamatie van d’r Kirchröatsjer Vasteloavends Verain  ”Alaaf Kirchroa 1936” is de heer

2007 niels i
 
NIELS WIERTZ
 

Uitgeroepen als 63ste stadsprins van Kerkrade.

Hij zal als NIELS I regeren.

Niels Wiertz (25), zoon van Cor en Marianne Wiertz-Salden, is een geboren en getogen Kerkradenaar, die in het Mücherveld opgroeide. Zijn prinslieje reziedens is gelegen aan de Burg. Savelberglaan 167.

dinsdag, 10 januari 2006 01:21

Joris I, Sjtadsprins Kirchroa 2006

Written by

Op zóndieg, d´r 8de jannewaar woeët óp d´r maat i Kirchroa de Prinse proklamatsiejoeën jehôde van d´r Kirchröatsjer Vasteloavends Verain “Alaaf Kirchroa 1936”. Hei woeët oesjeróffe d´r heer:

Joris Bok, als Sjtadsprins va Kirchroa.

 

Joris I, Sjtadsprins 2006

Jalabal

 
 

CB Login