Uncategorized

Uncategorized (12)

dinsdag, 20 januari 2015 21:47

Chris I, Stadsprins Kerkrade 2015

Written by

Tijdens de op zondag 4 januari 2015 op de Markt in Kerkrade gehouden prinsenproclamatie van d'r Kirchröatsjer Vasteloavends Verain "Alaaf Kirchroa 1936", is de heer CHRIS LONIJ uitgeroepen als 71e stadsprins van Kerkrade. Hij zal regeren als CHRIS I.

Chris Lonij (29), zoon van Leo en Jacqueline Lonij-Lucassen en broer van Raymond, Stephanie en Pascal, is inne vasteloavendsjek voor wie met zijn proclamatie tot stadsprins een echte jongensdroom uitkomt. De nieuwe heerser is er - na jaren van wachten en hopen - helemaal klaar voor.

De prinslieje reziedens van de nui hoeegheet is gelegen óppen vink, aan de Bernard Pothaststraat 43. Chris d'r ieetsjte studeert medicijnen in Maastricht en heeft verkering met Birte Bracun. Hij is al enkele jaren lid en secretaris van D'r 1ste Kirchröadsjer HerreSitzungsVerain (anno 1994). Ook is hij verbonden aan en penningmeester van v.v. de Tuteböllese (anno 2012). In zijn vrije tijd speelt Chris o.a. saxofoon en kwetsjbuul, en ook zingt hij graag (nota bene bij Los Mar Joa, de Kerkraadse sjlajerwinnaar 2014-2015). Zijn sportieve kant toont de kersverse stadsprins vooral met zaalvoetbal. Oldtimers restaureren is een hobby die hij met zijn vader deelt (Lonij Classic Car).

De kersverse stadsprins zal regeren met de waal en woape-sjpróch:

Mit d'r bölles in de wolke maat 't leëve - richtieg - sjpas;
Zing en sjoenkel drum mit ós mit en sjnap diech d'r noaber vas;
Tsezame róffe vier da mit inne - janse - feste paaf,
mieng allersjunste wöad: Kirchroa Alaaf !

zondag, 12 januari 2014 20:48

Jorren I, stadsprins Kerkrade 2014

Written by

Tijdens de op zondag 12 januari 2014 op de Markt in Kerkrade gehouden prinsenproclamatie van d’r Kirchröatsjer Vasteloavendsverain “Alaaf Kirchroa 1936”, is de heer JORREN SENTJENS uitgeroepen als 70e stadsprins van Kerkrade. Hij zal regeren als JORREN I.

2014 - Jorren I
2014 - Jorren I 2014 - Jorren I

Jorren Sentjens (22), zoon van Henk en Maryl Sentjens-Wiertz en broer van Thijmen, is inne Kirchröadsjer jong voor wie een jongensdroom uitkomt. Zijn oom Harm zal op 1 februari a.s. de Sjwatse Kater in ontvangst nemen. Kortom, de familie van de stadsprins staat de komende weken vol in de schijnwerpers. De nieuwe heerser is er daarom ook helemaal klaar voor.

zondag, 06 januari 2013 20:12

Jan-Willem I, stadsprins Kerkrade 2013

Written by

Tijdens de op zondag 6 januari 2013 op de Markt in Kerkrade gehouden prinsenproclamatie van d'r Kirchröatsjer Vasteloavendsverain "Alaaf Kirchroa 1936", is de heer Jan-Willem Buck uitgeroepen als 69e stadsprins van Kerkrade. Hij zal regeren als Jan-Willem I. Jan-Willem Buck (25), zoon van Wim en Marga Buck-Mickartz en broer van Maartje, komt uit een echte Kerkraadse vasteloavendsfammillieë. Grootvader Lei was jarenlang sekreteer van de KVV. Oom Jos was stadsprins van Kerkrade in 1970. Neef Leon volgde in 2001.

Als page van de stadsprins 1998 heeft Jan-Willem al vroeg van heel dichtbij ervaren wat het is om sjtadsprins va Kirchroa te zijn. Voor Jan-Willem wordt nu een lang gekoesterde droom werkelijkheid. De prinslieje reziedens van de nui hoeëgheet is gelegen aan de Stationsstraat, intussen de Prinsesjtroas va Kirchroa. Jan-Willem I is zelfstandig ondernemer en eigenaar van Buck Ontwerp & Drukwerk. De kersverse stadsprins is zeer actief in het Kerkraadse verenigingsleven en altijd nauw betrokken bij actuele zaken die de stad betreffen. Zo is hij lid van Het Genootschap Heeren Hemeldraegers, serviceclub Kiwanis, Young Professionals en Vasteloavendvereniging Sjpriets11. In zijn vrije tijd zijn tennis en skiën zijn favoriete bezigheden.

De kersverse stadsprins zal regeren met de waal en woape-sjpróch:

Óch al zunt vier bauw alles kwiet
D'r vasteloavend i Kirchroa deë bliet

D'r Vuursjtand

Vuurzitsender Han-Willem I
Vietse-Vuurzitsender Raoul I
1. Sekreteer Jerome I
2. Sekreteer Jan-Willem I
Tsaalmeester Leon I
   
Iere Vuursitzender Paul II

 

2018 Jordy I (Jordy Pöttgens)  
2017 Ruben I (Ruben Heltzel)  
2016 Max II (Max Charlier)  
2015 Chris I (Chris Lonij)  
2014 Jorren I (Jorren Sentjens)  
2013 Jan-Willem I (Jan-Willem Buck)  
2012 Jorn I (Jorn Ballas)  
2011 Michiel I (Michiel Dijkman)  
2010 Loek I (Loek Wetzelaer)  
2009 Marcel II (Marcel Mahr)  
2008 Ido I (Ido Bodelier)  
2007 Niels I (Niels Wiertz)  
2006 Joris I (Joris Bok)  
2005 Maurice II (Maurice Verbunt)  
2004 Ruud I (Ruud Borjans)  
2003 Rik I (Rik Caumon)  
2002 Jerome I (Jerome Willms)  
2001 Leon I (Leon Buck)  
2000 Raoul I (Raoul Deckers)  
1999 Mark I (Mark Feiter)  
1998 Han-Willem I (Han-Willem Wöltgens)  
1997 Rob I (Rob Lanckohr)   
1996 Frank I (Frank Offermans)  
1995 Max I (Max Ruiters)  
1994 Jos III (Jos Quaedflieg)  
1993 Paul III (Paul Deurenberg)  
1992 Noël I (Noël Quaedvlieg)  
1991 Noël I (Noël Quaedvlieg)  
1990 Jos II (Jos Bellen)  
1989 Maurice I (Maurice Sijben)  
1988 Martien II (Martien van Schijndel)  
1987 Marcel I (Marcel Beumers)  
1986 Pé IV (Pé Diederen)  
1985 Henk II (Henk Engels)  
1984 Dion I (Dion Ritten)  
1983 Fer I (Fer Kousen)  
1982 Guido I (Guido Plummen)  
1981 Wil I (Wil Buck)  
1980 Bert I (Bert Bischoff)  
1979 Louis I  (Louis Roukens)  
1978 Jo IV (Jo Paffen)  
1977 Jan II (Jan Scheeren)  
1976 John I (John Janshen)  
1975 Alwin I (Alwin van Balkom)  
1974 Leo II (Leo Daems)  
1973 Paul II (Paul Savelsbergh)  
1972 Henk I (Henk Cordewener)  
1971 Dré I (Dré Holtackers)
1970 Jos I (Jos Buck)
1969 Paul I (Paul Amkreutz)
1968 Jan I (Jan Lahaye)  
1967 Ton I (Ton Hilgers)  
1966 Harry II (Harry Jongen)
1965 Lex I (Lex Bindels)
1964 Leo I (Leo Jeha)
1963 Philip I (Philip Langen)  
1962 Laur I (Laur Kleynen) † 
1961 Jo III (Jo Senden)  
1960 Frits I (Frits Sprokel)
1959 Pé III (Pé Quaedvlieg)
1958 Jo II (Jo Kuypers)
1957 Sjors II (Sjors Meertens)
1956 Bob I (Bob Claessen)
1955 Pé II (Pé Lauvenberg)
1954 Pé I (Pé Diederen)
1953 Pé I (Pé Diederen)
1952 Frans II (Frans Hanssen)
1951 Jo I (Jo Bischoff)
1950 Sjors I (Sjors Wiertz)
1949 Hans II (Hans Massop)
1948 Harry II (Harry Beckers)
1947 Martin I (Martin Ploum)
1946 Frans I (Frans Buck)
1939 Hans I (Hans Wijnen)
1938 Miel I (Miel Kerkhofs)
1937 Johan I (Johan Ruiters)
zondag, 08 januari 2012 16:01

Jorn I, stadsprins Kerkrade 2012

Written by

Tijdens de op zondag 8 januari 2012 op de Markt in Kerkrade gehouden prinsenproclamatie van d’r Kirchröatsjer Vasteloavendsverain “Alaaf Kirchroa 1936”, is de heer JORN BALLAS uitgeroepen als 68e stadsprins van Kerkrade.

maandag, 10 januari 2011 08:43

Stadsprins 2011: Michiel I

Written by

Zondag 9 januari 2011 is uitgeroepen als sjtadsprins va Kirchroa 2011: Michiel I (Dijkman).

Michiel Dijkman

Michiel I is de zoon van Carlo en Marie-Louise Dijkman-Esser.

Annika en Wouter completeren de vasteloavendjekke prinslieje familie va 2011.

Bijgaande video-impressie toont de proclamatie in vogelvlucht:

{youtube}vrGhSAYGhRA{/youtube}

404

Written by

404: Not Found

Sorry, but the content you requested could not be found

woensdag, 13 januari 2010 07:07

Sjtadsprins 2010: Loek I (Wetzelaer)

Written by

Loek Wetzelaer (25) is op 2 november 1984 geboren op de Locht en getogen in Kerkrade - centrum. Zijn ouderlijk huis, gelegen aan de Stationsstraat aldaar, zal de komende weken als prinslieje reziedens dienen. Zijn directe buren zijn ook hoeëgheet va Kirchroa geweest, te weten Henk (I) Cordewener in 1972 en Paul (II) Savelsbergh in 1973. En op nog geen 100 meter afstand wonen voormalig stadsprins Jos (I) Buck (1970) en ere-preziedent, Bert van de Weijer. Kortom, de nieuwe stadsprins van Kerkrade woont in een heus prinse - vieëdel.

Stadsprins_Loek_I

Voor de nui hoeëgheet is met zijn proclamatie een droom uitgekomen. Dat weten ook vader Franco, moeder Karina, broer Toine (27) en zus Dionne (23), die zich samen met vele duizenden stadgenoten verheugen op het feest dat komen gaat. Leuk detail: zus Dionne heeft verkering met de stadsprins van 2004, Ruud (I) Borjans.

Loek I is fysiotherapeut van beroep en als zodanig werkzaam in de Praktijk voor Fysiotherapie aan de Marktstraat in Kerkrade. De stadsprins is een fanatiek sportman en een fervent supporter van Roda JC. Vader en moeder Wetzelaer zijn allebei werkzaam in het basisonderwijs. Vader Franco heeft zijn sporen verdiend bij ’t Jód Jewisse en zus Dionne is ook helemaal bezeten van d’r vasteloavend i Kirchroa. Moeder Karina en broer Toine zorgen voor het gezonde evenwicht binnen het gezin. Met Loek I als de stadsprins van 2010 is het volstrekt duidelijk dat Kerkrade er een geweldige prinslieje famillieë bij krijgt.

Loek I zal de komende weken over Kerkrade regeren met zijn waal en woape-sjpróch:

Mit de heng in de loeët en de vus op jen eëd
zaan iech üch: d’r Vasteloavend i Kirchroa
is en blieft de muite weëd !

Op zondag 24 januari a.s. bestaat de gelegenheid om de nieuwe stadsprins en zijn familie te feliciteren tijdens de pinse-emfank, die plaatsvindt in de Rodahal, aanvang 17.00 uur.

maandag, 05 januari 2009 09:12

Marcel II, Sjtadsprins va Kirchroa 2009

Written by

Tijdens de op zondag 4 januari 2009 op de Markt in Kerkrade gehouden prinsenproclamatie van d’r

Kirchröatsjer Vasteloavends Verain
 ”Alaaf Kirchroa 1936”

is de heer
 

MARCEL MAHR
 

uitgeroepen als 65ste stadsprins van Kerkrade.

Hij zal als MARCEL II regeren.

stadsprins_marcel_ii.jpg

Marcel Mahr (31) is een geboren en getogen Kerkradenaar, die in de wijk Nulland / Bleijerheide opgroeide. Zijn ouderlijk huis was gelegen aan de Bleijerheiderstraat waar ook toen al d’r jroeëse tsóg op carnavalsmaandag langstrok. Zijn prinslieje reziedens is thans gelegen aan de Kruisstraat nr. 96 (Kerkrade - centrum).

Voor de nieuwe prins gaat een langgekoesterde droom eindelijk in vervulling. De kersverse stadsprins heeft inmiddels al onder 12 stadsprinsen gediend als lid van het 36er Regiment.

Nu is hij dan eindelijk zelf de hoeëgheet.

Leuk detail: zijn vriendin Kim is de zus van de stadsprins 2003, Rik I (Caumon).

Marcel II is werkzaam bij Wolfs Verlichting te Kerkrade. Zijn hobby is klussen, zijn passie d’r vasteloavend. Hij behoort tot de Vrung van de KKS anno 1898 en de Vrung van de Haanraadse Schutterij alsmede Harmonie St. Loarusje. Verder is hij lid van de fanclub van d’r Letste Sjrai, d’r Mondiegkloeb d’r Theun en het Herengenootschap Ad Fundum.

Marcel II heeft de volgende waal en woape-sjpróch:

Vasteloavend viere,

dat broecht me inne Kirchröadsjer nit tse liere.

 Drum zaan mit inne feste paaf . . . Kirchroa Alaaf !

Op zondag 18 januari a.s. bestaat de gelegenheid om de stadsprins en de zijnen te feliciteren tijdens de traditionele Prinse-emfank, die zal plaatsvinden in de hof van Erenstein, aanvang 17.00 uur.

zondag, 06 januari 2008 12:59

Ido I, Stadsprins Kerkrade 2008

Written by

Tijdens de op zondag 6 januari 2008 op de Markt in Kerkrade gehouden prinsenproclamatie van d'r
Kirchröatsjer Vasteloavends Verain
 "Alaaf Kirchroa 1936"

is de heer
 

 
2008 ido i

IDO BODELIER
uitgeroepen als 64ste stadsprins van Kerkrade.
Hij zal als IDO I regeren.

Jalabal