Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/prr2upf/public_html/components/com_k2/models/item.php on line 763
maandag, 10 september 2012 21:13

Sjwatse Kater Guus Spauwen

Written by
Rate this item
(0 votes)


Aajetroane in d’r sezong ‘92/93 jeet noa 20 prinse en 3 preziedente zieng Road va elf - kap aaf. In die tswantsieg joar hat ziech vöal je-enderd in d’r verain. Wie alle nui R.v.11 - mitjelieder dórf heë de ieëtsjte joare links en reëts jet preuve. 

Mer al flot vong heë aa d’r verain tse automatisere. Dat woar jet jans nuits, dat hauw nog noeëts inge jezieë. De administratie drieënet nogh óp ponskate en dat woar jenauw ’t richtieje vuur d’r Guus um óp tse pakke. Vuur Dm 75,- woeët aavangs joare nüntsjieg software jedownload van ’t doe nog nuie fenomeen ‘t internet. Al flot woët óch ’t reservere hei i-jebouwd durch d’r Guus, en woeët de mitjelieder-administratie oesjebreid mit kommisjoëene, start- en enddatums va mitjelieder i kommisjoeëne, joebielare en ezoeë wieër. Wie jiddere verain kroog óch d’r KVV ing eje website en koam via e paar umweëg óch dat werk bij d’r Guus tsereët. De site woar nit alling informatief en representief mer woët mit d’r rubriek “mijn KVV” óch i-jesatse um de rezerveroenge jans va papier noa de digitale autobaan tse bringe. Óngerwiels hant vier ing nui dynamiesje site die veëdieg is vuur de nieëkste joare. Tswantsieg joar noa de ponskate driënt de janse KVV administratie en rezerveroenge online. Um de nui mitjelieder van d’r road heimit tse kanne losse wirke hat heë vuur al die óngerdeler manuals jesjrève. Ezoeë wie vier d’r Guus hant liere kenne, mót zie werk kwalietatief jód zieë. Drum lieët heë alles ieëtsj revendere en zoeë hat óch ’t Helen mennieg sjtundsje vuur d’r KVV jekompjoeterd. Óp e zamsdieg d’r 27-ste oktober weëd d’r Guus óp d’r interne oavend van d’r Prinse Road jeiert mit d’r Sjwatse Kater vuur al zie werk en al woa heë vuur sjteet en wat heë oesjedrage hat.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/prr2upf/public_html/components/com_k2/templates/default/item.php on line 248
Read 7025 times Last modified on woensdag, 02 januari 2013 21:30

Jalabal